Onze missie natuur verbinden en behouden

Zeist is bijzonder gelegen op de rand van de Utrechtse Heuvelrug en het fraaie stroomgebied van de Kromme Rijn. Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied zijn officiŽle, beschermde Nationale Landschappen. Op de overgang ligt de "Stichtse Lustwarande, een keten van landgoedparken van Utrecht tot Rhenen. Zeist is omringd door Ecologische Hoofdstructuur. Lees meer hierover ......

In 1997 is door wijkbewoners de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West opgericht. Wij willen wat er over is van natuur en landschap van het Kromme Rijngebied, de Stichtse Lustwarande en het overgangsgebied met de Utrechtse Heuvelrug beschermen en bewaren. Wij zetten ons dus in voor het behoud van natuur- landschaps- en cultuurhistorische waarden. De werkgroep is actief binnen en buiten het stedelijk gebied van Zeist, en in het buitengebied van Bunnik, De Bilt en Driebergen.

De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West is coŲrdineert de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West. Deze Werkgroep verzamelt informatie over de natuurwaarden, brengt het belang onder de aandacht van rustige leefgebiedjes en veilige routes voor dieren en planten. Dit zowel in Zeist-West als in het buitengebied van Zeist Zuid/West. Lees hier meer over het de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West.

Verder kent de Werkgroep een knot- en landschapswerkgroep. Er zijn werkdagen op zaterdagen. De data worden bekend gemaakt op de pagina van de Knotgroep Zeist-West.


Nieuwe kaart: ‘ Natuur verbinden en behouden’ uitgave 2020,
kaart met de ecologische verbindingen tussen De Bilt, Zeist, Bunnik, Odijk en Driebergen

afbeelding van kaart Natuur Verbinden en behouden 2020

Klik op de kaart of op deze tekst voor een de grote versie van de kaart en meer informatie. De kaart is gemaakt door de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West, een samenwerkingsverband van diverse organisaties. En download hier de toelichting op de folder over de achtergronden van landschap en natuur.

Dassen

De das is dankzij bescherming en ecologische verbindingen terug in de natuurgebieden om Zeist-West.  Lees meer in deze notitie. 
In de afgelopen 25 jaar zijn de leefgebieden verbeterd. Lees daar meer over in onze Nieuwsbrief over de das.


Groene wegen tussen Zeist, Utrecht en De Bilt in het gedrang

kaartje faunaverbindingen tussen De Bilt, Zeist en Utrecht uit Mijn Utrechts Landschap, lente 2016."Dit gebied mag gewoon niet dichtslibben", zegt Hendrike Geessink van het Utrechts Landschap. Een groene corridor en oase. Maar het groen is in het gedrang. "Deze natuur mag niet verloren gaan", zegt Rijk van Oostenbrugge van de Werkgroep Sandwijck. Lees het artikel in Mijn Utrechts Landschap, editie lente 2016.

Diverse natuurorganisaties hebben een plan gemaakt voor een park voor de natuur en recractie tussen Utrecht, De Bilt en Zeist onder de naam Liniepark Rijnsweerd, een landachapspark op de grens van stad en land onder het knooppunt Rijnsweerd. Lees hier de flyer.afbeelding van de petitieflyer van Beter ZeistPetitie tegen verstedelijking van Zeist en omgeving gesloten en aangeboden aan de gemeenteraad van Zeist
Onze Werkgroep is samen met de stichtingen Milieuzorg Zeist en omstreken, Beter Zeist, buurt- en dorpsorganisaties en inwoners in protest tegen de verstedelijking van Zeist. In plannen voor de Omgevingsvisie Zeist staat dat er in en om Zeist 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat gaat ten koste van veel groen. De Petitie is gesloten en is op 14 september 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

Bouwen voor ‘Metropoolregio Utrecht’ (U16)
In allerlei visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Daarom wordt de economische groei aangejaagd door meer bedrijven aan te trekken. Dat kost ruimte. En meer extra arbeidsplaatsen (zo’n 80.000 wil de regio aantrekken zijn volgens de regio 70.000 extra woningvragers) zorgen voor veel instroom van mensen van buiten de regio. Want er is in de regio ook nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist.

Er komt wel steeds meer verkeer, drukte, overlast en  de huur- en woningprijzen stijgen meer dan nodig is. Maar geen oplossing van de woningvraag in de regio.. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar juist verlies aan kwaliteit van leven. Woningen beschikbaar maken voor jonge mensen is goed, maar extra arbeidsplaatsen faciliteren gaat ten koste van de groene ruimte en helpt de jongeren niet die nu in de regio een woning zoeken!

Wat vraagt de Petitie RED Zeist?
De petitie vraagt van de Zeister politiek om in de Omgevingsvisie Zeist vast te leggen alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte van Zeist. Dus geen verstedelijking ten behoeve van extra groei van de regio ten koste van Zeister groen. Te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Help ook mee om Zeist mooi en groen te houden en niet verder te laten verstedelijken. Wordt actief. Meer informatie op de site van Beter Zeist.


Natuurpark De Brink onder de aandacht; wandelroute door het park vernieuwd.

Met steun van Samen Duurzaam Zeist en anderen zet onze Werkgroep als jubileumproject Natuurpark De Brink in het zonnetje. Wij hebbeen de wandelroute door het park vernieuwd. Natuur- en cultuurhistorische waarden van het park laten we op die manier en met ondersteuning door informatieborden en onze website zien. Op 14 september 2019 heeft wethouder Wouter Catsburg van Zeist de vernieuwde wandelroute geopend. Er zijn Thema Uitgaven met inhoudelijke informatie over het park. Lees meer op de aparte webpagina.


Site met fietsroutes in en om Zeist

Zeist op de Fiets is een website van Samen Duurzaam Zeist. Enthousiaste fietsers willen fietsen in Zeist bevorderen. Onder andere door fietsroutes te laten zien die langs hoogtepunten op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie komen. Voor duurzaam en leuk fietsen en recreŽren in de eigen omgeving. Het handige overzicht is hier te vinden.

Geen kanoroute in het buitengebied door de rustgebieden van de natuur!

Voor meer levendigheid bij het Slot stelt het gemeentebestuur van Zeist voor dat Slot Zeist een overstappunt voor kanovaarders kan worden. Die gaat dan richting Zeister Grift en de Nieuwe Hakswetering. Er liggen nog meer wensen vanuit de recreatie om kanoroutes aan te leggen door de andere watergangen in het buitengebied van Zeist Zuid/West. Alle routes voeren door en tussen de toch al kleine rustgebieden voor de natuur.  Openstelling en stimulering van pleziervaart over deze watergangen is ongewenst omdat betreding van de rustgebieden is niet tegen te gaan. Handhaving is ondoenlijk. Diverse natuurorganisaties hebben de bezwaren duidelijk gemaakt bij de gemeente Zeist en bij de Werkgroep Historische beleving Biltse en Zeister Grift. Deze laatste werkgroep wil de historische beleving van de Grift en andere watergangen verbeteren. Wij hebben ons tegen een kanoroute uitgesproken, maar wel veel andere mogelijkheden aangedragen om de historische beleving en kennis hierover toegankelijk te maken. Lees de notitie en de presentatie met veel beeldmateriaal voor de gemeenteraad.  


Fietspad Zeist - Uithof (Utrecht Science Park) op de agenda en van de agenda van de provincie Utrecht

In het jaar 2005 is besloten om het plan voor het fietspad door het mooie gebied tussen Brugakker en de Bisschopsweg wegens bezwaren vanwege de ecologische verbindingen en aantasting van het fraaie, cultuurhistorische landschap langs de oude, rond het jaar 1100 gegraven Bisschopswetering, niet uit te voeren.

De gemeenteraden van De Bilt en Zeist en de leden van Provinciale Staten onderkenden het belang van natuur, landschap en cultuurhistorie in dit mooie kleinschalige landschap onder Oostbroek
.

Het fietspad tussen Zeist en Uithof werd in het jaar 2017 weer op de aanlegagend gezet van ambtenaren en bestuurders.Dit ondanks het feit dat de gemeenteraden van Zeist en De Bilt de aanleg van dit fietspad het jaar 2005 duidelijk hebben afgewezen. Inmiddels heeft gemeente De Bilt besloten om zich op het verbeteren van de bestaande fietsverbinding over de Bisschopsweg te richten. Lees de mededeling van het college aan de gemeenteraad van De Bilt hierover.

In nieuwe rapporten toonde onze Werkgroep in 2017 opnieuw de overbodigheid van het plan aan. 
Lees meer

Egels in Zeist-West.

Egel in nood? Wij adviseren niet over egels. Niet bellen naar ons telefoonnummer om advies.  U kunt bellen naar de opvangadressen in de regio van de Egelbescherming (in Veenendaal 06-253 050 86 of in Huizen 035-646 86 69). Meer informatie op de pagina over Egels. Op de site van de Egelbescherming Nederland vindt u alle informatie.

aanklikbare afbeelding verwjzing naar egeltelkaart op Google Maps


De egelmeldingen uit 2008 zijn  zichtbaar op Google. Klik op het plaatje hiernaast. 


ANBI en missie 

De vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West heeft een ANBI-registratie sinds 3 november 2008. Gegevens klik hier.

 Onze missie en statuten hebben we verder verdiept in zogenaamde groene regels: hoe proberen we op te komen voor natuur en landschap?


Het landschap tussen Zeist en Bunnik is een 'Top' landschap:

1. Bekijk onze folder uit 2009 en de update van de kaart faunapassages Natuur verbinden en behouden.
2. Lees het landschapsrapport van Brons en Partners uit juli 2010.
3. Lees het "Perspectief en inrichtingsbeeld
natuur en landschap voor de Ecologische Hoofdstructuur
    voor het Kromme Rijngebied van maart 2011, onderdelen:
    a. poster Zeist-Bunnik met algemene informatie.
    b. rapport deelgebied Zeist-Bunnik.
    c.
de strategiekaart.
    d. 
de biotopenkaart.

Het gebied ten zuidwesten van Zeist ligt op de overgang van Heuvelrug en Kromme Rijngebied. De hoofdstroom van de Rijn heeft hier vroeger lichte en zware gronden afgezet. Dit heeft geleid tot een grote verscheidenheid in landschap en natuur. Op de drogere en hogere zandgronden vinden we de landgoederen met loofbossen en ook de boomgaarden. Op de nattere kleigronden vinden we weidegebieden. Maar ook grienden die wilgen- en elzenhout leverden voor huishoudelijk en agrarisch gebruik. Akkerland, weiland en boomgaarden horen bij het oorspronkelijke cultuurlandschap van het Kromme Rijngebied. Bijzonder is ook de aanwezigheid van kwelwater. Dit is regenwater dat in de bodem verdwijnt en door het zand gefilterd wordt op de Heuvelrug en dat bovenkomt in het Kromme Rijngebied.
 

De afwisseling in het landschap en het kwelmilieu leidt ook tot grote verscheidenheid in dieren- en plantenleven. De aanwezigheid van libellen, roofvogels, salamanders, ringslangen, dassen, reeŽn en vleermuizen laat zien dat het nog goed toeven is voor dieren in het Kromme Rijngebied. In het kwelmoeras bij Blikkenburg vinden we bijvoorbeeld nog ringslangen. En waterviolier en dotterbloemen. Een aantal sloten in Zeist-West en de poel op De Brink worden gevoed met kwelwater. Door goed beheer kunnen deze sloten een rijke natuur tonen.
 


Ecologische Hoofdstructuur / NNN

Ook het gebied langs Zeist-West is zo waardevol dat het Rijk dit opgenomen heeft in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland, tegenwoording  NatuurNetwerkNederland, NNN geheten. Een belangrijke functie van dit gebied is verbindingszone tussen natuurgebieden. Tussen Bunnik en Zeist is de verbindingszone maar ťťn kilometer breed. Dat is smal voor een gebied waarin wild moeten kunnen trekken. Kansen om de natuurfunctie te verbeteren zijn aanwezig. Maar de oprukkende verstedelijking, de recreatie en de intensieve landbouw vormen ook een bedreiging. De verbreding van de snelweg A12 en van de spoorlijn Utrecht-Arnhem kunnen de ecologische verbinding aantasten als er geen goede maatregelen worden genomen.
 

De fraaie kwaliteiten van het landschap tussen Kromme Rijn en Heuvelrug werden al vroeg herkend. Vanaf 1600 leggen rijke Nederlanders er grote landgoederen aan. Zo wordt het landschap van Zeist en omgeving gekarakteriseerd door:

De Werkgroep wil deze landschappen en ecosystemen graag zo goed mogelijk bewaren.

Op de sites van het  Utrechts Landschap en het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn vindt u veel informatie over Heuvelrug en Kromme Rijn. Aanraders! Meer links vindt u hier.April 2011 Structuurvisie Zeist 2020 aangenomen door gemeenteraad van Zeist

De mooie dromen over natuur en cultuurhistorie in Zeist komen niet uit. Zeist is in 2030 niet de meest groene en mooiste gemeente van Nederland. Toch nog heel veel bouwwensen, auto's door woonwijken en versnipperen van groen in de stad en wankelende bescherming van het groen buiten de stad in de nieuwe structuurvisie. Lees hier meer over de achtergronden.Excursieprogramma / excursies Wildviaduct A28

De data 2023 zijn nog niet bekend. Meer informatie kunt u vragen via ons mailadres..


Geen nieuwe snelwegen door Utrechts Landschap!

logo van de Kracht van Utrecht
Geplande snelwegen dreigen mooie stukken van het landschap om Utrecht en Amersfoort 
voorgoed te bederven. Ondersteun de protesten door een petitie te ondertekenen of actief mee te werken in de protestcampagne, bijvoorbeeld door de helpen bij flyeren en dergelijke in en rond Utrecht en Amersfoort. Klik hier voor meer informatie.


Schoonwater, ook u kunt het water in de watergangen in Zeist-West schoonhouden!

Schoon water is belangrijk voor de natuur. Zeist-West heeft een gescheiden rioleringssysteem. Rioolwater uit de huizen gaat naar de rioolwaterzuivering, regenwater van de daken, en van de straten en paden, gaat met een schoonwaterriool naar sloten en naar Zeister Grift. Houdt het water in Zeist-West schoon. Volg de tips die ook gelden in Leidse Rijn. De folder (PDF-bestand) kunt hier downloaden.


Historie en natuurwaarde Kouwenhovenselaan in Zeist-West

De Kouwenhovenselaan loopt van de voormalige Koppeldijk naar het landgoed NiŽnhof aan de Kromme Rijn in Bunnik. De laan begint tegenover de moskee in het winkelcentrum De Clomp in Zeist-West. In dit gedeelte van de laan loopt u nog onder de momumentale eiken. Een kathedrale ervaring! In de de rest van de laan zijn in fasen nieuwe eiken geplant. In de toekomst zullen deze ook weer zo monumentaal zijn. Lees hier mee over de geschiedenis of over de natuur en ecologie.


Werkgroep Natuurlijk Zeist-West in 2018 20 jaar jong

De werkgroep bestond in 2008 tien jaar. Eťn van de activiteiten was een lezing over het ree door Ronald Peltzer. Lees hier het verslag.
Verder gaan we Natuurpark De Brink in het zonnetje zetten. Lees meer....


Restauratie landgoed Schoonoord

Door de verhuizing van het hoofdkantoor van Wereld Natuurfonds naar het landgoed Schoonoord, onderdeel van de Stichtse Lustwarande, krijgt ook herstel en restauratie van het park een impuls. De provincie Utrecht geeft subsidie. Lees meer... 


Natuur in de wijk Griffensteijn 
Bij het wijkfeest 8 september 2007 verzorgde de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West een kleine excursie. U vindt de uitgedeelde informatie hier.


Informatie over Padden
In Zeist zijn diverse paddenwerkgroepen actief: zie de Paddenwerkgroep Kerkebosch.


Waar staat de werkgroep Natuurlijk Zeist-West voor:


Inspraakreacties, bezwaar- en beroepschriften

De Werkgroep  reageert op op landschaps- bouw-, bestemmings, en verkeersplannen en dergelijke.  Informatie bij werkgroep@natuurlijkzeist-west.nl.


Onze inzet in het algemeen

Wordt lid of donateur
 
 


 Reageer per email