HOME

Reageer per e-mail
Geen fietspad door uniek natuur- en cultuurhistorisch gebied


Interesssante websitesAdres:
p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.

telefoon 030-6958618
email: info@natuurlijkzeist-west.nl
www.natuurlijkzeist-west.nl

Informatie Structuurvisie Zeist 2020


Behandeling Structuurvisie afgerond
In februari en maart 2011 behandelde de gemeenteraad van Zeist de Structuurvisie 2020 van de gemeente Zeist. De titel "Zeist schrijf je met een Q" staat voor de aandacht voor de  mooie kwaliteiten van Zeist.

In het voortraject van de Structuurvisie zijn de kwaliteiten van Zeist uitgebreid aan de orde geweest. Maar op de uitwerking in de teksten komt de kritiek van buurt- en milieuorganisaties dat deze veel te vaag zijn.

Vlak voor de raadsvergadering stelden enkele sleutelpersonen nog het document " Een Top Vijf voor de kwaliteit van Zeist" op. Dit document bevatte voorstellen voor verbetering van vier ruimtelijke regels en een aanbeveling:
1. Recht op Burgerparticipatie bij alle bouwplannen duidelijk en eenduidig vastleggen.
2. Vastleggen dat bij toetsing van plannen prioriteit wordt gegeven aan de kernwaarden van de Structuurvisie.
3. Voorwaarde voor alle plannen: het groen mag niet verminderen.
4. De term bebouwing in het groen duidelijk omschrijven.
5. Beter onderzoek naar mobiliteitsvraagstukken, niet bij voorbaat al kiezen voor een grootschalige traminfrastructuur met een versnipperende werking in woonwijken, natuur en cultuurhistorie.

De gemeenteraad volgde dit niet behalve op het punt van onderzoek naar mobiliteitsvraagstukken. Wel schrapte de gemeenteraad de golfbaan tussen Bunnik en Zeist en de het fietspad Brugakker - Uithof uit de Structuurvisie. Het laatste met de opdracht aan het college om de bestaande fietsverbinding over de Bisschopsweg te verbeteren. Ook werd het Panbosch ter hoogte van de wijk Vollenhove beter beschermd.

Conclusie
De bracht nog wel enkele belangrijke wijzigingen in de Structuurvisie aan. Maar helaas werden de algemene verbeterregels uit de Top Vijf niet gevolgd. Zoals zoveel ruimtelijke documenten in Zeist is de Structuurvisie 2020 dus ook een document geworden dat ogenschijnlijk veel aandacht besteedt aan groen en cultuurhistorie maar tussen de regels helaas veel bouwplannen mogelijk maakt.

Meer informatie over de behandeling van de Structuurvisie en ook de nieuwe ontwerp Omgevingsvisie voor Zeist
Website stichting Beter Zeist
Website stichting Milieuzorg Zeist en omstreken.
Website gemeente Zeist.

Achtergrondstukken Structuurvisie
Ontwerpstructuurplan:
Complete inspraakreactie Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 20 april 2010.
Complete inspraakreactie Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid West

Defintief concept raadsbehandeling november 2010 Inspreekteksten gemeenteraad 4 november 2010:
Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid West
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West
Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken
Vereniging Bosch en Duin en omstreken


Voorgeschiedenis
Op 11 januari 2010 is de eerste ontwerpvisie van de Structuurvisie 2020 voor de gemeente Zeist aan de leden van de gemeenteraad voorgelegd. Op 21 januari was er een Ronde Tafel met raadsleden. 

Hieronder reacties van diverse groepen en links naar websites van insprekende organisaties.

Reactie van de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid West.

Reactie van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Reactie Patrick Greeven van de Stichting Milieuzorg en omstreken

Reactie van Erik Notenboom van de KNNV Zeist en Heuvelrug.

Impressie/verslag van de Ronde Tafel van 21 januari jl. en inspraakreactie van Wil Nuijen, voorzitter van de Stichting Beter Zeist.

Terug